Pomiary z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej:

 • obsługa geodezyjna budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego
 • badanie przemieszczeń i odkształceń obiektów
 • badanie pionowości obiektów
 • pomiary kontrolne suwnic
 • tyczenia budowli i obiektów budowlanych
 • wytyczenia sieci uzbrojenia terenu
 • inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego terenu
 • lokalizacje istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe:

 • mapy do celów projektowych
 • wytyczenia budynków
 • inwentaryzacje powykonawcze
 • pomiary uzupełniające
 • wytyczenia przyłączy
 • cyfrowe opracowania kartograficzne

Pomiary związane z ewidencją gruntów:

 • podziały działek
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Jeżeli potrzebujesz usługi, której nie ma na powyższej liście skontaktuj się z nami.